ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

ลำดับ
เรื่อง
ราคากลาง (บาท)
ผู้ชนะ/บริษัท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคาร ศปร.
๑,๔๐๑,๓๘๔
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ศปร.
๘๐๔,๐๐๐
บริษัท ซี.คลีน จำกัด
๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องไทยธรรมสำหรับอบรมศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๘,๐๐๐
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤมลพานิชย์
๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซักเครื่องนอนเวร ศปร.
๓๙,๖๐๐
นางอบเชย สินธุ์ประเสริฐ
๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุโครงการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗,๗๑๖
ร้าน อาร์ เอส ซัพพลาย
๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุโครงการสัมมนาบุคลากรภายในหน่วย
๒๖,๖๙๕
นางสาวอัมภิกา บุญชมภู
๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุการเกษตร
๑๘,๙๖๕
ร้าน วี อาร์ เซอร์วิส
๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๑๐,๐๘๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๕๐,๐๐๐
ร้าน วี อาร์ เซอร์วิส
๑๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อบัตรผ่านเข้า-ออก อาคาร ศปร.
๘,๕๖๐
บริษัท นำชัย มาเก็ตติ้ง
๑๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุโฒษณาและเผยแพร่
๑๒,๐๐๐
ร้าน อาร์ เอส ซัพพลาย
๑๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสัมมนาตามภารกิจ
๒๕,๙๔๕
นางสาวดารารัตน์ จินดารัตน์
๑๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมภายในห้องสุขา
๓๕,๓๖๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๑๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อไฟสำรองฉุกเฉิน
๑๐,๗๐๐
บริษัท ไอบีซี. เทคนิคอล ลิฟต์
๑๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ศปร.
๑๙,๔๙๓
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีรุ่งเจริญ ซัพพลาย
๑๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ราชการ
๔๓,๐๐๐
ร้าน วี อาร์ เซอร์วิส
๑๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง ศปร.
๙๙,๘๗๕
ร้าน วี อาร์ เซอร์วิส
๑๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว.
๒๓๒,๑๐๐
บริษัท เค แอนด์ ซัน ออโต้ซัพพลาย จำกัด
๑๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาส่วนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ.
๕๐๐,๐๐๐
บริษัท โพรล็อก กรุ๊ป จำกัด
๒๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมวิทยากรความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
๗,๓๐๐
บริษัท เค แอนด์ ซัน ออโต้ซัพพลาย จำกัด
๒๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ.
๒๐,๐๐๐
ร้านวิริยะดล เทรดดิ้ง
๒๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์แผ่นพับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑.
๔๐,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๒๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำถ้วยรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒๔,๐๐๐
ร้านนารายณ์ทอง
๒๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา อาคาร ศปร.
๓๐,๐๐๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๒๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อดำเนินการปรับปรุงบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๔๔๘,๑๘๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๒๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดแสดงกิจกรรมของทหารในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
๒๗๘,๐๐๐
บริษัท อาร์.พี มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
๒๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน สมม.รุ่นที่ ๗
๖๒,๗๒๗
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๒๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง
๕๘๐,๐๐๐
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
๒๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำวัสดุงานนิทรรศการเคลื่อนที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑
๒๑๗,๕๐๐
บริษัท เอส.พี.พี. แอดเวอร์ไท้ซิ่ง จำกัด
๓๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน สมม.รุ่นที่ ๙
๖๒,๗๒๗
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๓๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑
๔๕,๐๐๐
ร้าน อาร์ เอส ซัพพลาย
๓๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ (Roller Stand) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๕๔,๐๐๐
บริษัท เอส.พี.พี. แอดเวอร์ไท้ซิ่ง จำกัด
๓๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๑๐๐,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๓๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพ กพช.รุ่นที่ ๒
๖๒,๗๒๗
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๓๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๓๔,๗๖๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๓๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตรวจสอบภายใน
๕,๕๐๐
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี. เซอร์วิส ซัพพลาย
๓๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ บก.ทท.
๑๐,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๓๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (อาหารสัตว์) ศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕๑,๘๒๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๓๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ศปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕๓,๙๒๘
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์
๔๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พร้อมจอ LED และจัดตกแต่งสถานที่
๒๐๐,๐๐๐
บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
๔๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์
๑๐,๕๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๔๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ณ อาคาร ๑๕ บก.ทท.
๖,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๔๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
๑๔,๐๖๐
ร้าน อาร์ เอส ซัพพลาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มอด และหนู บริเวณพื้นที่ ศปร.
๑๓๐,๐๐๐
บริษัท กรีน การ์เด้น เมเนจเม้นท์ จำกัด
๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ศปร.
๘๐๔,๐๐๐
บริษัท ซี.คลีน จำกัด
๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคาร ศปร.
๑,๔๐๑,๓๗๒
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
๗๕,๐๐๐
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย
๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภายในพื้นที่ ศปร.
๙๙,๘๗๕
ร้าน วี อาร์ เซอร์วิส
๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาภายในพื้นที่ ศปร.
๕๘,๕๖๐
ร้าน วี อาร์ เซอร์วิส
๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องไทยธรรมสำหรับอบรมศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๘,๐๐๐
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวัล เซอร์วิส ๙๙
๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซักเครื่องนอนเวร
๔๓,๒๐๐
นางอบเชย สินธุ์ประเสริฐ
๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๙๙,๑๕๐
บริษัท เค แอนด์ ซัน ออโต้ซัพพลาย จำกัด
๑๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสัมมนาตามภารกิจ
๒๗,๙๕๐
ร้านปิยะพรการค้า
๑๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุงานการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗,๗๒๐
ร้านปิยะพรการค้า
๑๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๕๐๐,๐๐๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๑๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง
๒๐๐,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๑๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเเพื่อใช้ในงานตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๒,๘๔๐
ร้านปิยะพรการค้า
๑๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังในการตรวจหาสารเสพติด
๗,๗๓๐
ร้านปิยะพรการค้า
๑๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติด
๑๐,๐๐๐
บริษัท เอ.ที. เมดิแคร์ จำกัด
๑๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้านให้กำลังพลกองทัพ สมม. รุ่นที่ ๘
๖๔,๓๓๑
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๑๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการปรับปรุงผ้าม่านและอุปกรณ์รางม่านภายในอาคาร ศปร.
๑๘๐,๐๐๐
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็กซ์ สเต็ป เฮ้าส์
๑๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒.
๕๓,๙๒๘
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์
๒๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้านให้กำลังพลกองทัพ กพช. รุ่นที่ ๓
๖๔,๓๓๑
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๒๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้านให้กับเกษตรกร ปศุสัตว์ และการชลประทาน สมม. รุ่นที่ ๑๐
๖๔,๓๓๑
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๒๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำถ้วยรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒
๒๔,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๒๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒
๓๐,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๒๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงและรักษาส่วนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศปร.
๕๐๐,๐๐๐
บริษัท ภรณ์ธนา เซอร์วิส จำกัด
๒๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ศปร.
๕๐,๐๐๐
ร้าน วีอาร์ เซอร์วิส
๒๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมภายในพื้นที่ ศปร.
๕๖,๒๖๐
ร้าน วีอาร์ เซอร์วิส
๒๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒
๒๐,๐๐๐
ร้าน วิริยะดล เทรดดิ้ง
๒๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
๑๘,๙๖๕
ร้าน วีอาร์ เซอร์วิส
๒๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๘,๐๘๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๓๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๑๒,๐๐๐
ร้าน อาร์เอส ซัพพลาย
๓๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๕,๐๐๐
ร้าน อาร์เอส ซัพพลาย
๓๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสัมมนาพัฒนาบุคลากรในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๒,๘๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๓๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะราชการ
๕๖,๐๐๐
ร้าน วีอาร์ เซอร์วิส
๓๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปาอาคาร ศปร.
๓๐,๐๐๐
ร้าน วีอาร์ เซอร์วิส
๓๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับการฝึก รวป.ที่ตั้ง ศปร. ประจำปี ๒๕๖๒
๔,๒๒๐
ร้าน อาร์เอส ซัพพลาย
๓๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง ๙ ตามรอยคำที่พ่อสอนฯ
๔๕,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๓๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำซีดีสปอตประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง ๙ ตามรอยคำที่พ่อสอนฯ
๑๕,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๓๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศปร.
๔๙๖,๐๐๐
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์
๓๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุงานประกวดสุนทรพจน์
๖,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๔๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำโล่รางวัลการประกวดสุนทรพจน์
๔,๕๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๔๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำโล่รางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้น เรื่อง ๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน กองทัพไทย ประจำ ๒๕๖๒
๑๑,๔๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๔๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำหนังสือเผยแพร่สรุปผลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒
๑๐๐,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๔๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตกแต่งสถานที่การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง ๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒
๑๐,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๔๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง ๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒
๔,๒๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๔๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์บอร์ดนิทรรศการ (Roller Stand) การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒
๕๔,๐๐๐
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด
๔๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายพระพรฯ เฉลิมพระเกียรติพร้อมจอ LED ในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒
๒๐๐,๐๐๐
บริษัท เวล ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด
๔๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุสำนักงาน (เพิ่มเติม)
๑๘,๔๔๐
ร้านปิยะพรการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๔๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อน้ำเสีย ศปร.
๒๙๘,๖๐๐
บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
๔๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบแจ้งเพลิงไหม้ พื้นที่ ศปร.
๘๐๓,๖๘๒
บริษัท เอ็นพีที เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด
๕๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องส่วนบังคับบัญชาและห้องน้ำ ผอ.ศปร.
๖๒๕,๕๐๐
บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
๕๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มอด และหนู บริเวณพื้นที่ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๓๐,๐๐๐
บริษัท กรีน การ์เด้น เมเนจเม้นท์ จำกัด
๕๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๗๕,๐๐๐
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย
๕๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑,๔๐๑,๓๗๒
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๕๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๘๐๔,๐๐๐
บริษัท ซี.คลีน จำกัด
๕๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓,๘๐๐
ร้านปิยะพรการค้า
๕๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องไทยธรรมจัดอบรมศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๘,๐๐๐
ห้างหุ้นสาวนจำกัด ทิพวัล เซอร์วิส ๙๙
๕๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่นๆ ของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ
๑๒,๘๔๐
ร้านปิยะพรการค้า
๕๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซักเครื่องนอนเวรของ ศปร.
๔๓,๒๐๐
นางอบเชย สินธุ์ประเสริฐ
๕๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโฆษณาและเผยแพร่
๑๒,๐๐๐
ร้าน วี อาร์ เซอร์วิส
๖๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล ศปร.
๔,๐๐๐
นางสุนทร นาคประเสริฐ
๖๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกำจัดขยะ ศปร.
๔,๘๐๐
นางสุนทร นาคประเสริฐ
๖๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๘,๐๘๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๖๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
๑๘,๙๗๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๖๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓,๐๗๕
ร้าน อัมภิกา การค้า
๖๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๓,๐๔๕
ร้าน อัมภิกา การค้า
๖๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๕๐๐,๐๐๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๖๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒๑๔,๒๕๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๖๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๕๓,๙๒๘
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์
๖๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงและรักษาส่วนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศปร.
๕๐๐,๐๐๐
บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
๗๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภายในพื้นที่ ศปร.
๙๙,๘๗๕
ร้าน วี อาร์ เซอร์วิส