สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน)

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย