testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนหนึ่งของ ศปร. ที่ได้นำกิจกรรมด้านการเกษตร แบบผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุคใช้ในเนื้อที่ ๒ ไร่ และเป็นแบบอย่างให้กับกำลังพล และผู้ที่มาเยี่ยมชม สามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันในครอบครัวได้

กิจกรรมหลัก ภายในบ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งออกได้ ๔ กิจกรรมดังนี้
๑.การปลูกพืช
- การปลูกพืชผัก รายวัน คือ ผักสวนครัว ที่มีอายุสั้นๆ เช่น กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม เป็นต้น
- การปลูกพืชผัก รายเดือน คือ ผักสวนครัว ที่มีอายุยาว ตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๑ ปี เช่น พริก ชะอม ผักหวาน เป็นต้น
- การปลูกพืชรายปี คือ ไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง กระท้อน ขนุน และมะนาวนอกฤดู เป็นต้น
- การปลูกสมุนไพร ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น หวานหางจระเข้ ต้นสาบเสือ และการบูร เป็นต้น
- การเพาะเห็ด เช่น เห็นนางฟ้าภูฐาน
๒. การเลี้ยงสัตว์
- การเลี้ยงปลา เช่น ปลาดุก ปลานิล
- การเลี้ยงกบพันธุ์บลูฟร๊อก
- การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไก่ชน
๓. การผลิตปุ๋ย
- ผลิตปุ๋ยหมัก จากเศษอาหาร จากวัชพืช และเศษผักที่เหลือใช้
- ผลิตปุ๋ยจากการเลี้ยง ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกา
๔. การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เช่น
- แผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้า ส่องสว่าง
- เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ในการถนอมอาหาร เป็นต้น