testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

ทศวรรษที่ ๑

พระราชสมภพ

พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๙

- ทรงประสูติเมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๔๗๐ ที่โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น สหรัฐอเมริกา โดยแรกเริ่มดำรงพระยศ เป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรัชกาลที่ ๗ เป็นผู้พระราชทาน พระนามให้กับพระองค์ โดยคำว่า "ภูมิพล" หมายถึง "กำลังของแผ่นดิน" "อดุลยเดช" หมายถึง "อำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้"

- ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๔๗๑ ทรงเสด็จมายังประเทศไทย พร้อมครอบครัว โดยประทับ ณ วังสระปทุม ซึ่งเป็นพระราชวังของพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ย่า)

- ในวันที่ ๒๔ ก.ย.๒๔๗๒ พระบรมราชชนกได้เสด็จสวรรคต จากอาการพระประชวร

- ในปี พ.ศ.๒๔๗๖ พระมารดาได้พาพระโอรส-พระธิดา เสด็จไปยังยุโรปเพื่อศึกษาต่อ และ ๑ ปี ต่อมา วันที่ ๒ มี.ค.๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สละราชสมบัติ ทำให้คณะรัฐมนตรีได้อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล เป็นกษัตริย์ รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี