testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

ทศวรรษที่ ๘

๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์

พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๙

ปวงประชาเป็นสุขศานต์ เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ และจากการที่พระองค์ได้ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๓,๐๐๐ โครงการและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันจัดงานเฉลอมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อ ๙ มิ.ย.๔๙ โดยพร้อมเพรียงกัน มีพระประมุขจาก ๒๕ ประเทศเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าว