testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

ทศวรรษที่ ๕

กษัตริย์ผู้ทรงงานหนักในการสร้างรากฐานการพัฒนา "คน"

พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๙

- ปี ๒๕๑๒ ทรงตั้งโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย โดยส่งเสริมชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และปลูกพืชผัก ไม้ดอกเมืองหนาวแทน

- Telecom Man of the Nation ในปี ๒๕๑๔ ทรงมีพระราชดำริให้ออกแบบ และสร้างเครื่องย่านความถี่สูงมากขึ้น

- วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงก่อตั้ง มูลนิธิสายใจไทย เพื่อช่วยเหลือผู้สละชีพเพื่อชาติทุกคนและทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพฯ ดำรงตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิ และทรงโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิสายใจไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์