testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

ทศวรรษที่ ๓

แรกเริ่มทรงเรียนรู้เพื่อประชาชน

พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๙

- วันที่ ๒๘ เม.ย.๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ วังสระปทุมมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนต่อมา

- เมื่อ ๕ พ.ค. ๒๔๙๓ รัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

- พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวชวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๔๙๙ สมเด็จพระสังฆราชถวาย สมณฉายาว่า "ภูมิพโลภิกขุ" ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๔ แห่งราชอาณาจักรไทยที่ทรงผนวชหลังจากขึ้นครองราชย์ โดยกษัตริย์องค์แรก คือ พระยาลิไท องค์ที่ ๒ คือ พระบรมไตรโลกนาถ และองค์ที่ ๓ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว