testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

ทศวรรษที่ ๒

นพมหาจักรี ทรงพระปรีชาชาญเพิ่มพูน

พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๘๙

- ทั้ง ๒ พระองค์เสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ นับเป็นการปลุกความจงรักภักดีของประชาชน ที่มีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์เนื่องจากบ้านเมืองได้ขาดองค์ พระประมุข มานาน ๓ ปี จึงสร้างความแช่มชื่นให้กับพสกนิกร เป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เล็กๆพร้อม พระอนุชาที่มี ความน่ารัก น่าเอ็นดู ทั้ง ๒ พระองค์ได้เสด็จ กลับไปศึกษาต่อยังยุโรป

- ในวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๔๘๔ รัชกาลที่ ๗ เสด็จสวรรคต ณ ประเทศอังกฤษ ด้วยโรคพระหทัยพิการ

- ในปี พ.ศ.๒๔๘๘ ทั้ง ๒ พระองค์เสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นครั้งที่ ๒ นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๘ ขึ้นครองราชย์ โดยการเสด็จครั้งนี้ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร และตรวจงานราชการต่างๆ และได้เสด็จสำเพ็งเพื่อระงับ ข้อพิพาทเรื่องการแย่งพื้นที่ ทำกินระหว่าง ชาวไทย-ชาวจีนในขณะนั้น

- ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๔๘๙ รัชกาลที่ ๘ สวรรคต ทำให้พระอนุชาขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี