testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

ทศวรรษที่ ๔

ทรงส่งเสริมการศึกษา และพัฒนางานส่วนพระองค์

พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๙

-  เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๐๐ เสด็จเปิดเขื่อน ๕ แผ่นดินที่ จังหวัดชัยนาท

- เสด็จเยือนต่างประเทศเมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๐๓ ถึง ๑๘ ม.ค.๒๕๐๔ รวมทั้งสิ้น ๗ เดือน โดยเสด็จเยือนประเทศในทวีปยุโรปรวม ๑๔ ประเทศ และได้มีพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับราชวงศ์เดนมาร์ก คือ พระเจ้าเฟรเดอริคที่ ๙ และเจ้าหญิงอิงกริดแห่งเดนมาร์ก

- จัดตั้งโครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดาเพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๐๔ หว่านข้าวในแปลงสาธิตโดยใช้พันธุ์ข้าวนางมล เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ ไปใช้ในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีต่อไป

-  ในปี พ.ค.๒๕๐๘ ได้มีการฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) ขึ้นอีกครั้ง หลังจากหยุดไปในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖