testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพไทยต้องสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในด้านการพัฒนาประเทศตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการช่วยเำหลือประชาชน เพื่อให้เกิดความศรัธทาและเชื่อมั่น ตลอดจนสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเท

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
จัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาลในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของประเทศ และการสนับสนุนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฎิบัติงาน