testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

กองทัพอากาศ

จัดแสดงการร่วมปฏิบัติการทำฝนหลวงพระราชทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ โดยใช้อากาศยาน ปฏิบัติการทำฝนหลวง จากเมฆอุ่น ในระดับความสูง 8,000-10,000 ฟุต และ alpha Jet ปฏิบัิติการทำฝนหลวงจากเมฆเย็น ในระดับความสูง 21,000 ฟุต ตลอดจนการวิจัย และพัฒนากระสุนสารฝนหลวงทดแทนการจัดซื้อจากต่างประเทศได้เป็นผลสำเร็จ