testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

กองทัพเรือ

จัดแสดงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้มีการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุ์ไม้บนเกาะ โครงการเต่าทะเล และโครงการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งตามแนวพระราชดำร์