testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

นานาชาติ แซ่ซ้อง สรรเสริญ

- เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณกว่า 60 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง จนประสบผลสำเร็จและนำมาเผยแพร่ ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน หลายๆด้านเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก

- นานาประเทศชาติจึงถวายเหรียญรางวัลต่างๆ เช่น เหรียญแอริกโคลา ทูลเกล้าถวายโดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สาธารณรัฐอิตาลี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญแอกริโคลา สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ซึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูก บำรุงรักษาน้ำ และบำรุงรักษาป่า ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘

- นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติทูลเกล้าถวาย รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ในหลวง ทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกของ ไทย และกษัตริย์องค์แรกของโลกที่จดสิทธิบัตร เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ที่ช่วยเรื่องการบำบัดน้ำเสีย โดยจดสิทธิบัตร วันที่ ๒ ก.พ.๒๕๓๖ จากนั้นรัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วันนักประดิษฐ์ไทย ต่อมาได้เป็นวันนักประดิษฐ์โลก

- จากภาพ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๒๕๔๙ เป็นวันครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มีกษัตริย์จาก ๒๕ ประเทศร่วมแสดงความยินดี โดยมีกษัตริย์บรูไน ได้กล่าวถวายพระราชสมัญญา ว่า พระองค์ทรงเป็น มิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเรา