testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

กองทัพบก

ประกอบด้วย

1. กลุ่มงานส่งเสริมศิลปาชีพ
เป็นการจัดการให้ราษฎรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมศิลปาชีพ ที่โดดเด่นเน้นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มจักรสาน กลุ่มแกะสลักไม้ กลุ่มเครื่องเงิน

2. กลุ่มงานการพัมนาคุณภาพชีวิต
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับราษฏรตามแนวพระราชดำริ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทำไร่นาสวนผสมตามทฤษฎีใหม่ การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเกษตรกรการขยายพันธุ์สัตว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.กลุ่มงานการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นการปฏิบัติเพื่อป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า การฟื้นฟูสภาพป่า การปลูกป่า การปลูกพืช อาหารสัตว์ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การฟื้นฟูสภาพดินและการปลูกฝังให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าด้วยการพึ่งพา