การแถลงผลการดำเนินงานของ บก.ทท.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62 พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. เข้าร่วมการแถลงผลการดำเนินงานของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนการดำเนินการ และนโยบาย (เฉพาะ) ของ ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคาร 15 บก.ทท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน