การฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.63 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.ท. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีสรุปผลการฝึกอบรมฯ ของคณะผู้เข้าอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 9) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศปร. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาข้อขัดข้อง และประเมินผลการอบรมฯ อันจะนำไปสู่พัฒนาการฝึกอบรมฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น