การฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.63 เวลา 1530 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.ท. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 9) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14 นาย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศปร. โดยมีผู้แทน กร.ทหาร, ยก.ทหาร, ชด.ทหาร ร่วมในพิธี