บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 พ.อ.วิชัย สาคำภีร์ นปก.ประจำ บก.ทท. ช่วยราชการ ศปร. เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร" ให้แก่ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ที่เข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 1 อาคารศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง