เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 1600-1800 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผอ.สปก.ศปร. และคณะ ร่วมกับ จนท. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมพัฒนาชุมชน และกรมองค์การระหว่างประเทศ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และเกษตรกรหมู่บ้านเละเกะกอ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ เมืองเมียวดี รัฐคะหยิ่น ประเทศเมียนมา