เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับมุขมนตรี รัฐคะหยิ่น ประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 0900-1630 บก.ทท.(ศปร.)โดย พล.ต.สนธิเดช มุขศรี ผอ.สปก.ศปร. และคณะ ร่วมกับ จนท. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมพัฒนาชุมชน และกรมองค์การระหว่างประเทศ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับมุขมนตรี รัฐคะหยิ่น เพื่อทราบรายละเอียดและประสานการปฏิบัติในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลเกะกอ เมืองเมียวดี และสำรวจพื้นที่หมู่บ้านมะจีจู ในการวางแผนดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ เมืองผะอัน รัฐคะหยิ่น ประเทศเมียนมา