บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 พ.อ. วิชัย สาคำภีร์ นปก. ประจำ บก.ทท. ช่วยราชการ ศปร. เป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 7 โดยบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของกองทัพไทยกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ผ่านระบบ Web Conference โดย Application Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กทม.