คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางปลา

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 เวลา 0830-1100 บก.ทท. (ศปร.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง) จำนวน 124 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสาธิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่