บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 เวลา 0930-1200 บก.ทท. (ศปร.) โดย ร.ต. อิษฏ์ อินทรภูมิ รอง หน.ชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ นกส.1 สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ศปร. และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "พอเพียง ปลอดหนี้ ชีวีสมดุล ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรทางการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ ตลอดจนเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข