คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.63 บก.ทท. (ศปร.) พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผอ.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร ภาคเรียนที่ 2 ประกอบด้วย นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 190 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสาธิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่