ฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. เป็นประธานในการรับคณะผู้เข้ารับการฝึก อบรมและสัมมนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักร กัมพูชา รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย กำลังพลกองทัพกัมพูชา 14 นาย และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา 3 นาย โดยประธานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสนี้ได้มอบหมายให้ พล.ท. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคาร ศปร