คณะ อบต.บ้านใหม่

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. มอบหมายให้ พ.อ. ทรงธรรม จันทร์เหยี่ยว ผอ.กรป.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับ นาง มณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลัด อบต.บ้านใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านใหม่ และประชาชนจาก อบต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสาธิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่