คณาจารย์และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 38

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 บก.ทท. (ศปร.) ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 38 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 82 นาย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสาธิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่