เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ "สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน" นางวัฒนา จาจิรัตน์ ไร่ ณ ชายแดน บ้านทับพริก ตำบลทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่ได้รับการส่งเสริมจาก ศปร. เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ