คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ศปร. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.