การดำเนินงานของ ศปร.

OIT 1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Socail Network
OIT 2 การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
OIT 3 การบริหารเงินงบประมาณ
O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
OIT 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ศปร. รอบ 1/62
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ศปร. รอบ 2/62
OIT 5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
OIT 6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
OIT 7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O41 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O42 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O43 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ